Vrste

   >  VRSTE

VRSTE

Šaran

Som

Tilapija

Brancin

Orada

Svinje

Živina

PREDNOSTI KORIŠĆENJA RIBOKS EKSTRUDIRANE HRANE ZA RIBE

1. Intenziviranje proizvodnje po jedinici površine: povećanje broja gajenih riba po jedinici površine i većim-bržim prirastom.
2. Mogućnost skraćivanja perioda tova sa tri na dve godine: proizvodnja jednogodišnje ribe sa velikom završnom komadnom masom koja obezbeđuje postizanje konzumne veličine u drugoj godini.
3. Zdravstveno stanje gajenih riba: duži period hranjenja u jesen i ranija konzumacija ekstrudirane hrane u odnosu na žitarice u ranom prolećnom periodu obezbeđuje optimalan imunološki odgovor u kritičnim periodima. Na taj način se postiže veća otpornost ribe tokom uzgojnog perioda, smanjuju se troškovi lečenja i tehnološki gubitci, što predstavlja preduslov za dobru proizvodnju.
4. Kontinuiran prirast: upotrebom ekstrudirane hrane ribi su dostupni svi neophodni gradivni elementi i u periodu smanjene biološke produkcije u ribnjaku.
5. Smanjenje manipulativnih troškova: manje površine skladištenog prostora za dodatnu hranu,
smanjeni troškovi svih vrsta transporta (eksterni i interni transport) usled znatno manje potrebne količine ekstrudirane hrane u odnosu na žitarice.
6. Bolja organizacija ishrane riba: manja količina dnevnog obraka riba omogućava brže hanjenje, a samim tim mogućnost povećanja broja obroka u toku dana, preciznije doziranje obroka u odnosu na žitarice ( jedinično pakovanje od 25 kg)
7. Dobar kvalitet krajnjeg proizvoda: mogućnost projektovanja završne komadne mase riba koja obezbeđuje najbolji radman, smanjena raslojenost riba u proizvodnji, odličnu sirovinu zaprerađivačku industriju i prepoznatljiv kvalitet mesa sa manjim procentom masti koji predstavlja sve veći zahtev potrošača.

hrana za ribe